Опрема

УНИФОРМА ПРИПАДНИКА ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА

Радно-заштитна одећа и обућа,

ЗАЈЕДНИЧКА
ВАТРОГАСНO-СПАСИЛАЧКА ОПРЕМА

СПРАВЕ И ОПРЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА 

Ватрогасна црева

Преносни и превозни апарати за почетно гашење пожара

Напртњаче и метларице

СПРАВЕ И ОПРЕМА ЗА СПАСАВАЊЕ ОД ПОПЛАВА

Чамци за 8 до 12 особа

Вреће за песак и пластична фолија

Панели и мобилна опрема за одбрану од поплава

СПРАВЕ И ОПРЕМА ЗА ЕВАКУАЦИЈУ

Носила, ужад и конопци
 
Постељине и шатори
 

ТЕХНИЧКА ОПРЕМА И АЛАТ

Агрегати
Муљне пумпе
 
Потапајуће муљне пумпе

Моторне тестере и тримери
 
Секирице и опрема за везу
Чистач снега